Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza na życzenie czytelników książki niedostępne w zbiorach naszej biblioteki. 

W ramach usług realizujemy: 

– zamówienia książek i materiałów bibliotecznych z innych bibliotek;
– wypożyczenia do innych bibliotek własnych zbiorów.

Warunki udostępniania wypożyczanych materiałów bibliotecznych:

  1. Materiały biblioteczne wypożyczane są bibliotekom, a nie poszczególnym jej czytelnikom. Całkowitą odpowiedzialność za nie ponosi kierownictwo biblioteki zamawiającej.

  2. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.

  3. Nie wypożycza się publikacji wydanych przed 1950 r.

  4. Wypożyczone materiały mogą być udostępniane wyłącznie z wypożyczalni biblioteki.

  5. Wypożyczone materiały winny być odesłane przesyłkami pocztowymi wartościowymi lub poleconymi właściwie zabezpieczonymi, w celu uniknięcia uszkodzenia odsyłanych materiałów. Koszt zwrotu pokrywa biblioteka zamawiająca

  6. Biblioteka zamawiająca ma obowiązek terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów, tj. w ciągu miesiąca od daty ich otrzymania. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, najpóźniej na 5 dni przed jego upływem.

Formy składania zamówienia:

Zamówienia winny być składane na rewersach międzybibliotecznych zawierających:

– czytelny odcisk pieczęci biblioteki zamawiającej, jej pełny adres, datę oraz podpis osoby upoważnionej;
– czytelny opis bibliograficzny obejmujący: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania.