Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY IM.KS. JÓZEFA TISCHNERA W DREZDENKU.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

 • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.

 • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

 

Dostosowanie serwisów internetowych

Biblioteka wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami podjęła starania, których celem było dostosowanie wszystkich udostępnianych serwisów internetowych do standardu WCAG 2.1

 

Aktualnie strona BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DREZDENKU została wyposażona w oprogramowanie rozszerzająca funkcjonalność strony o następujące możliwości:

 • zmiana kontrastu strony przy wykorzystaniu 3 trybów ( odrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast )

 • funkcja podświetlania linków na stronie 

 • dowolna zmiana rozmiaru czcionki 

 • odstępy między tekstami

 • zatrzymanie animacji

 • zastosowanie czcionki przeznaczonej dla osób z dysleksją

 • ustawienie powiększonego wskaźnika (kursora myszy)

 • zmiana wysokości lini między wersami przy wykorzystaniu 3 trybów

 • funkcja zmiany nasycenia tekstu (niskie nasycenie, wysokie nasycenie, desaturacja )

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-09

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-10-09

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Walczak.

E-mail: biblioteka@drezdenko.pl

Telefon: 95 76 211 84

 

Każdy ma prawo:

 

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DREZDENKU

Adres: ul. Kościuszki 11

66-530 Drezdenko

E-mail: biblioteka@drezdenko.pl

Telefon: 95 76 211 84

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna